درباره ما

توجه:

فیلمهایی که با عنوان "کپچری" مشخص شده در حد کیفیت نوارهای وی اچ اس و بتا ماکس سابق است